Kadasterservice.nl Splitsingstekening

Hoe is de indeling van de appartementen in het pand? Zijn er aparte bergingen of parkeerplaatsen met een eigen appartementsindex?

Wat is een Splitsingstekening?

De splitsingstekening is een los onderdeel van de notariële akte waarbij een kadastraal perceel (het grondperceel) is gesplitst in appartementsrechten. Per appartement is in de akte aangegeven voor welk aandeel de eigenaar van het betreffende appartement gerechtigd is in het gehele pand. Dit kan een flat zijn maar ook een portiek, een bedrijvencomplex of zelfs een park met recreatiewoningen. Vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw werd het verplicht voor notarissen om een Splitsingstekening in te schrijven al dan niet als onderdeel van de splitsingsakte. De tekening kon ook apart worden ingediend bij het kadaster.

Wat kun je ermee?

De splitsingstekening laat zien hoe de appartementen zich verhouden ten opzicht van elkaar. De indeling van het appartement is veelal ook te zien. De schaal van de tekening is meestal 1:200. Zijn er bergingen, parkeerplaatsen e.d. en hebben deze een apart kadastraal nummer? Ook een bedrijven complex met allemaal losse units kan gesplitst worden waardoor er daarvan ook een splitsingstekening op te vragen is. Dat is soms ook het geval bij recreatieparken.

Wat krijg je geleverd?

Als je een kopie Splitsingsakte opvraagt krijg je een kopie afschrift van de betreffende akte zoals deze is ingeschreven bij het Kadaster met daarbij gratis de Splitsingstekening. De Splitsingsakte geeft aan welke appartementen er zijn ontstaan binnen een complex, de datum van de splitsing, een omschrijving van de appartementen, het reglement m.b.t. het complex, enz..

Wil je een Splitsingsakte met Tekening opvragen?

Ja, dat wil ik >